Puhdistamon toiminta

Siikalatvan Keskuspuhdistamon prosessi on bioroottori jälkisaostuksella. Puhdistamon prosessiksi valittiin bioroottorilaitos pienempien käyttökustannuksien ja hyvän toimintavarmuuden vuoksi. Prosessi kestää paremmin jätevesien virtaamahuippuja kuin esim. aktiivilietelaitos. Prosessi koostuu seuraavista vaiheista:

 • välppäys
 • rasvanerotus
 • hiekanerotus
 • esiselkeytys
 • bioroottorit
 • kemikalointi
 • jälkiselkeytys
 • kosteikko
 • sakokaivolietteen vastaanotto
 • lietteen sakeutus
 • lietteenkunnostus
 • lietteen kuivaus ja kompostointi
 • Puhdistettu jätevesi ohjataan laitokselta viettoviemärin kautta Pahanevan reunaan, josta puhdistettu jätevesi ohjataan luonnon kosteikolle. Puhdistettu jätevesi ohjataan ensimmäiseksi n. 8 ha laajuiselle luonnonsuolle, jonka jälkeen puhdistettu jätevesi ohjataan n. 5 ha ruokohelvealueen läpi ja viimeiseksi puhdistettu jätevesi valuu n. 20 ha luonnontilaiseen lammikkoalueeseen. Luonnontilaisesta lammikkoalueesta puhdistettu jätevesi ohjataan ylivuotoputkien kautta Kärähtämäojaan laskevaan ojaan. Puhdistettu jätevesi menee n. 5 km matkan purkuojaa pitkin ja purkaantuu lopulta Siikajokeen.